AFM Alert

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Financieel Fit, gevestigd te Putte aan de Julianastraat 2, 4645 ZH hierna te noemen: "Financieel Fit”. De wederpartij van Financieel Fit is degene aan wie Financieel Fit enige offerte of enig voorstel heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan, advies heeft gegeven of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. Dit kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn en deze wederpartij zal hierna worden aangeduid als de "opdrachtgever".

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Financieel Fit gedane aanbiedingen, offertes, voorstellen en acceptaties daarvan en/of door de Kredietadviseur gesloten overeenkomsten waarbij Financieel Fit zich verplicht tot het leveren van diensten of de uitvoering van een opdracht. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar de opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door de Kredietadviseur zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

1.2 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden de Kredietadviseur slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Financieel Fit en de opdrachtgever zijn overeengekomen.

1.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc.

2.1 Offertes, voorstellen en tarieven van Financieel Fit zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend. De berekeningen in de voorstellen, offertes en overeenkomsten zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens en de fiscale en sociale gegevens zoals die op dat moment geldig waren. Voorts is het voorstel onder voorbehoud van tussentijdse rentewijzigingen. Indien de offerte reeds bij de bank is aangevraagd zijn de kosten bij annulering, als genoemd in het voorstel, onverkort van toepassing.

2.2 Het gehele proces vindt telefonisch, per post of internet plaats zonder dat de opdrachtgever hiervoor op kantoor behoeft te verschijnen. Indien de opdrachtgever op kantoor wenst te verschijnen is dit uiteraard mogelijk. In verband met de Wet Identificatie Dienstverlening kan het noodzakelijk zijn dat de opdrachtgever op kantoor dient verschijnen, zodat identificatie plaats kan vinden.

2.3 Aan Financieel Fit verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van Financieel Fit, niet tot resultaatsverplichtingen.

2.4 Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Financieel Fit een opdracht heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. Financieel Fit en opdrachtnemer komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name het ontbreken van handtekeningen doet niet af aan de bindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. Dat ziet met name ook toe op de overeenkomst van opdracht die opdrachtgever aan Financieel Fit verstrekt. Financieel Fit is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.5 In het geval opdrachtgever per e-mailbericht enige (verzekering)aanvraag heeft gedaan en opdrachtgever binnen 24 uur na verzending van dat bericht geen ontvangstbevestiging van (een medewerker van) Financieel Fit heeft ontvangen, dient het bericht van opdrachtgever als niet ontvangen te worden beschouwd. Indien opdrachtgever binnen de termijn van 24 uur na verzending van een digitaal bericht een reactie of uitsluitsel van (een medewerker van) Financieel Fit wenst te ontvangen, dient opdrachtgever zichzelf ervan te verwittigen dat het bericht (de medewerker van) Financieel Fit heeft bereikt.

2.6 Digitale, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van de opdrachtgever, door de Kredietadviseur aan deze verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door Financieel Fit gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van Financieel Fit het tegendeel blijkt.

2.7 In de opdracht tot dienstverlening geeft opdrachtgever, met verwijzing naar deze algemene voorwaarden, het dienstverleningsdocument, de privacyverklaring en de brochure: “Dit doen wij voor u” een opdracht aan Financieel Fit. De opdracht tot dienstverlening kan door de Opdrachtgever worden voorzien van een “natte handtekening” en worden ingezonden per post, worden gemaild naar Financieel Fit maar kan ook, met verwijzing naar artikel 2.4 akkoord worden bevonden doordat de opdrachtnemer mailt aan de Kredietadviseur akkoord te gaan met de opdracht tot dienstverlening. Daar dat te doen gaat opdrachtgever ook akkoord met deze algemene voorwaarden.

2.8 Financieel Fit zal voor opdrachtnemer bemiddelen in het tot stand brengen van een kredietovereenkomst tussen kredietgever en opdrachtnemer. Indien er een kredietovereenkomst tot stand komt dan ontvangt hij voor zijn bemiddelingsactiviteiten een vergoeding in de vorm van provisie van de kredietgever.

2.9 Indien de opdrachtgever expliciet aangeeft dat hij ook geadviseerd wil worden op het gebied van verzekeringsproducten dan zal Financieel Fit daarvoor bemiddelen. Voor deze bemiddeling vraagt zij een fee aan de opdrachtnemer als vermeld in de opdracht tot dienst verlening. De verzekeringsproducten die door bemiddeling van Financieel Fit tot stand gebracht worden zullen vrij zijn van provisie met uitzondering van schadeverzekeringen niet zijnde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en verzekeringen ter dekking van werkloosheid.

2.10 Indien Financieel Fit haar adviesrapport heeft uitgebracht en een kredietvoorstel heeft gedaan aan opdrachtgever staat het opdrachtgever niet meer vrij om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Bij ontbinding is opdrachtgever dan een kostenvergoeding verschuldigd aan Financieel Fit van € 250,-

Artikel 3: Inschakeling derden

3.1 Het is Financieel Fit toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. Financieel Fit zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Financieel Fit is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

3.2 Het is Financieel Fit toegestaan om de aanvraag in behandeling te geven aan een gelieerde onderneming waarbij het haar ook is toegestaan om de persoonsgegevens van de opdrachtgever te verstrekken aan deze gelieerde onderneming.

Artikel 4: Honorarium en betaling

4.1 Partijen spreken bij het sluiten van de overeenkomst af op welke wijze het honorarium van Financieel Fit wordt voldaan. Het honorarium kan begrepen zijn in de aan de opdrachtgever (al dan niet namens een verzekeraar) in rekening te brengen bedragen of er kan een uurtarief of vast bedrag worden overeengekomen.

4.2 Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan de opdrachtgever doorberekend.

4.3 Betalingen door de opdrachtgever dienen te worden gedaan binnen veertien dagen na de factuurdatum op de door Financieel Fit voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt. De opdrachtgever is zich er van bewust dat het niet, of niet tijdig, voldoen van aan hem in rekening gebrachte bedragen tot gevolg kan hebben dat de door hem, na bemiddeling van Financieel Fit, afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking bieden voor het verzekerde risico.

4.4 Verrekening door de opdrachtgever van de door Financieel Fit gefactureerde bedragen met een door de opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door de opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door Financieel Fit uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

4.5 Indien de opdrachtgever de verschuldigde premie en/of bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de opdrachtgever daardoor, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd worden. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijkt om het openstaande bedrag aan Financieel Fit te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt vastgesteld op twee punten van het door de rechtbank gehanteerde liquidatietarief.

4.6 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

4.7 Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe naar het oordeel van de Kredietadviseur aanleiding geeft, is Financieel Fit bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

Artikel 5: Termijnen

5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door Financieel Fit opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.

Artikel 6: Medewerking door de opdrachtgever

6.1 De Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Financieel Fit die zij nodige heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen dienst of opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking van Financieel Fit zijn gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is Financieel Fit bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.

6.2 De opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan Financieel Fit verschafte informatie.

Artikel 7: Aansprakelijkheid van Financieel Fit

7.1 Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van Financieel Fit alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Financieel Fit bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de Kredietadviseur wordt uitgekeerd, vermeerderd met het geldend eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.

7.2 In het geval de in artikel 7.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Financieel Fit in een specifiek geval geen dekking verleend, is de in de aansprakelijkheid, contractueel en buitencontractueel, van Financieel Fit alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Financieel Fit bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium, dan wel, de door de verzekeraar in rekening gebrachte premie.

7.3 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de opdrachtgever geen rechten ontlenen.

7.4 Financieel Fit is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen.

7.5 Financieel Fit is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door Financieel Fit gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door Financieel Fit kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.

7.6 Financieel Fit is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door opdrachtgever aan Financieel Fit verzonden (email)berichten Financieel Fit niet hebben bereikt.

7.7 Financieel Fit is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat de opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies of termijnbetalingen voor door hem, na bemiddeling van Financieel Fit, afgesloten verzekeringen, voorzieningen of leningen, ondanks deugdelijke sommatie van de verzekeraar of bank niet of niet tijdig heeft voldaan. 7.8 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van Financieel Fit voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of roekeloosheid van haar ondergeschikten.

7.8 De opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met de Kredietadviseur indien Financieel Fit zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door opdrachtgever te worden nagekomen.

Artikel 8: Overmacht

8.1 Financieel Fit is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Financieel Fit redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Financieel Fit ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.

8.2 Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Financieel Fit geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van de Kredietadviseur kan worden gevergd.

Artikel 9: Geheimhouding, bel me niet register en bescherming persoonsgegevens

9.1 Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie welke hen uit hoofde van de met de andere partij gesloten overeenkomst bekend is geworden en waarvan haar redelijkerwijze bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim heeft te gelden.

9.2 Door de opdrachtgever aan Financieel Fit verstrekte persoonsgegevens zullen door Financieel Fit niet worden gebruikt voor of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan de opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover Financieel Fit op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.

9.3 Indien de opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist e.d. van Financieel Fit, zal Financieel Fit de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.

9.4 Ondanks uw eventuele registratie in het "bel me niet register", geeft u Financieel Fit of gelieerde onderneming expliciet toestemming om u te mogen benaderen inzake uw aanvraag, de afhandeling daarvan, service en beheer daaromtrent.

9.5 Financieel Fit respecteert de privacy van de opdrachtgever en doet er alles aan om deze te beschermen. Financieel Fit verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

9.6 De persoonsgegevens worden door Financieel Fit verwerkt ten behoeve van:

  • Het afhandelen van contactverzoeken die via onze website worden gedaan;
  • Het adviseren en bemiddelen bij verzekeringen, hypotheken, spaarrekeningen, etc.;
  • Het communiceren met onze relaties;
  • Het voorkomen van fraude jegens financiële instellingen (denk aan witwassen of identiteitsfraude);
  • Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen.

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen

10.1 Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Financieel Fit is het Nederlandse recht van toepassing.

10.2 Financieel Fit is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID). Enig geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de Opdrachtgever hetzij voor advies worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij aan de burgerlijke rechter. Financieel Fit conformeert zich niet op voorhand aan een door de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening te geven advies en behoud zich het recht voor om dit advies al dan niet naast zich neer te leggen of danwel voor te leggen aan een bevoegd rechter. Ten alle tijde staat het de wederpartij uiteraard altijd vrij om het geschil voor te leggen aan een bevoegd rechter.

Artikel 11: Verval van recht

11.1 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde dan ook jegens Financieel Fit in verband met door Financieel Fit verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval twee jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.